INFORMACJA DOTYCZĄCA STYPENDIÓW SZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Rodzice/opiekunowie uczniów ubiegający się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendium szkolne na rok szkolny 2022/2023, przekazują wnioski o pomoc wraz z niezbędną dokumentacją w terminie od 1 września do 11 września 2022 do sekretariatu SP 7 lub do pani Małgorzaty Miłkowskiej-Nylec.

Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest trudna sytuacja materialna rodziny ucznia, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty kryterium dochodowego tj. 600,00 zł netto.

W przypadku uczniów będących uchodźcami z Ukrainy oprócz ww. dokumentów niezbędne jest dostarczenie dokumentu potwierdzającego status uchodźcy oraz dokumentu o nadanym numerze PESEL.

Ważne!

Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne zawierające wszystkie niezbędne informacje (wymagane w druku wniosku) oraz dokumentację do udzielenia pomocy w postaci stypendium szkolnego.

Uwaga! Proszę zapoznać się ze zmianami w wykazie wydatków kwalifikowanych.

Wymagane dokumenty:
– wniosek – stypendium szkolne
– oświadczenie o zapoznaniu się z wymogami stypendium
– zaświadczenie o dochodach
– oświadczenie osoby dot. pracy dorywczej
– zaświadczenie- dochód z Centrum Integracji Społecznej
– oświadczenie z działalności gosp. rozpoczętej w roku bieżącym
– oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
– oświadczenie osoby – dochód ryczałt
– zaświadczenie- zajęcia w-f
– klauzula informacyjna

>>Kliknij by pobrać załączniki<<