Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Częstochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia
4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://www.sp7.czest.pl/

Data publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 2017-10-31
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-17

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U z. 2019 r. poz. 848) z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zdjęcia nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
  • dokumenty PDF nie są dokumentami edytowalnymi.
  Redaktor strony dokłada starań, aby informacje zamieszczone na stronie były zrozumiałe i formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Na bieżąco usuwa się odnotowywane bariery na stronie internetowej.

 

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.

W Szkole Podstawowej nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Częstochowie przeprowadzono samoocenę dostępności cyfrowej strony internetowej dla osób niepełnosprawnych – w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r., z wykorzystaniem  narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu), z którego wynika, że strona internetowa http://www.sp7.czest.pl/ spełnia wymagania w 95.64%.

 Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt
z sekretariatem szkoły. Osobą wyznaczoną do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej jest Tomasz Tyrała, adres poczty elektronicznej: sp07@edukacja.czestochowa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 34 323 14 76. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

W przypadku pytań dotyczących dostępności architektonicznej prosimy o kontakt z Magdaleną Ociepą,  adres poczty elektronicznej: sp07@edukacja.czestochowa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 34 323 14 76.

Korzystanie z klawiatury

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych:

 • TAB – przejście do kolejnego elementu na stronie,
 • SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu na stronie,
 • ENTER – uaktywnia wybrany element.

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt
z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Udogodnienia

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki,
 • przełączenie wysokiego kontrastu (odpowiedni kontrast tekstu do tła).

Linki w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie, dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
Redaktorzy strony dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie,
o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 • Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: rpo.gov.pl
 • Informacje uzupełniające:
  Dane teleadresowe podmiotu publicznego:
  Adres: ul. Doktora Ludwika Zamenhofa 23, 42-207 Częstochowa
  Telefon: 34 323 14 76
  E-mail: sp07@edukacja.czestochowa.pl
  Strona internetowa: http://www.sp7.czest.pl/

Dostępność architektoniczna

Szkoła posiada 4 wejścia do budynku szkoły:

 • Wejście nr 1,2,3 od strony ul. Doktora Ludwika Zamenhofa 23 dla pracowników, rodziców, gości, interesantów. Prowadzą do niego schody, nie ma podjazdu dla wózków.
 • Wejście nr 4 od strony ul. Doktora Ludwika Zamenhofa 23 –wejście do hali sportowej. Brak jest schodów, jest podjazd dla wózków osób niepełnosprawnych z poręczą.

W godzinach pracy szkoły przy wejściu nr 1 i nr 2 są pracownicy obsługi, którzy monitorują  ruch osób wchodzących do szkoły i wychodzących ze szkoły.

Budynek szkoły ma 3 kondygnacje (poziomy). Na każdą kondygnację prowadzą schody, które nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynku na każdym poziomie (parter i 1, 2 piętro) znajduje się korytarz szkolny.

W budynku hali sportowej korytarze i toaleta dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W budynku głównym szkoły nie ma wind, toalet – dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przed wejściami do szkoły oraz hali sportowej nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

W szkole nie ma dostosowań dla potrzeb osób niepełnosprawnych: pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

W kontaktach ze szkołą można skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia się z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.

Komentarze są wyłączone.