INFORMACJA DOTYCZĄCA STYPENDIÓW SZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Rodzice/opiekunowie uczniów ubiegający się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendium szkolne na rok szkolny 2023/2024, przekazują wnioski o pomoc wraz z niezbędną dokumentacją w terminie do 11 września 2023 do sekretariatu SP 7 lub do pani Małgorzaty Miłkowskiej-Nylec.

Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest trudna sytuacja materialna rodziny ucznia, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty kryterium dochodowego tj. 600,00 zł netto, natomiast dla osoby samotnie gospodarującej 776,00 zł netto.

W przypadku uczniów będących uchodźcami z Ukrainy oprócz ww. dokumentów niezbędne jest dostarczenie dokumentu potwierdzającego status uchodźcy oraz dokumentu o nadanym numerze PESEL.

 

Ważne!

Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne zawierające wszystkie niezbędne informacje (wymagane w druku wniosku) oraz dokumentację do udzielenia pomocy w postaci stypendium szkolnego.

Uwaga!

Proszę zapoznać się ze zmianami w wykazie wydatków kwalifikowanych.

Wymagane dokumenty:

– druk wniosku w celu ubiegania się  o stypendium szklone na 2023/2024,

– druk wniosku o zasiłek szkolny na rok szkolny 2023/2024,

– oświadczenie wnioskodawcy dot. zapoznania się z zasadami przyznawania stypendium szklonego,

– oświadczenie o osiągniętym dodatkowym dochodzie,

– oświadczenie o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej rozpoczętej w roku bieżącym,

– oświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, tj. 2022r,

– oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności gospodarczej osób rozliczających się na podstawie przychodów o zryczałtowanym podatku dochodowym, osiąganym przez osoby fizyczne,

– zaświadczenie o dochodach z tytułu zatrudnienia (etat),

– zaświadczenie o dochodach uczestnika Centrum Integracji Społecznej (CIS),

– klauzula RODO dla uchodźców z Ukrainy,

– potwierdzenie udziału ucznia w zajęciach wychowania fizycznego

>>Kliknij by pobrać załączniki<<

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.