Statut szkoły i załączniki

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7  IM. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE

Dokumenty dołączone do statutu

 1. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów
 2. Zasady wewnątrzszkolnego oceniania, wymagania edukacyjne oraz ocena zachowania uczniów edukacji wczesnoszkolnej oddziały: I – III
 3. Program wychowawczo-profilaktyczny
 4. Misja Szkoły Podstawowej nr 7
 5. Model absolwenta
 6. Procedury „Co może szkoła?”
 7. Treści wychowawczo-profilaktyczne realizowane podczas zajęć edukacyjnych
 8. Innowacja pedagogiczna o charakterze programowo – organizacyjnym
 9. „Zajęcia treningu mentalnego z Psychologiem Sportu” dla oddziałów sportowych piłka nożna
 10. Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 7 w Częstochowie na rok szkolny 2019/2020
 11. Procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 12. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego
 13. Koncepcja pracy szkoły 2019-2020
 14. Koncepcja pracy szkoły 2017-2022
 15. Zasady naboru oraz działania oddziałów sportowych
 16. Procedury przydzielania do grup językowych w SP nr 7
 17. Zasady podziału na grupy na wychowaniu fizycznym
 18. Procedury wypadkowe
 19. Warunki i sposoby organizowania krajoznawstwa i turystyki w SP nr 7
 20. Regulaminy
  1. Regulamin wypożyczeń zbiorów biblioteki
  2. Regulamin korzystania z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej
  3. Regulamin dyżurów
  4. Regulamin Klubu Młodego Wolontariusza
  5. Regulamin Rady Pedagogicznej SP nr 7
  6. Regulamin Rady Rodziców SP nr 7
  7. Regulamin Samorządu Uczniowskiego SP nr 7
  8. Regulamin stołówki
  9. Regulamin świetlicy
  10. Regulamin przyznawania nagród
  11. Regulamin „Szkolnych Oskarów” i „Dnia Sukcesu” w SP nr 7 w Częstochowie

Komentarze są wyłączone.