Statut szkoły i załączniki

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7  IM. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE

Dokumenty dołączone do statutu

 1. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów
 2. Zasady wewnątrzszkolnego oceniania, wymagania edukacyjne oraz ocena zachowania uczniów edukacji wczesnoszkolnej oddziały: I – III
 3. Wewnątrzszkolne  Zasady Oceniania na potrzeby nauki zdalnej
 4. Program wychowawczo-profilaktyczny
 5. Misja Szkoły Podstawowej nr 7
 6. Model absolwenta
 7. Procedury „Co może szkoła?”
 8. Treści wychowawczo-profilaktyczne realizowane podczas zajęć edukacyjnych
 9. Innowacja pedagogiczna o charakterze programowo – organizacyjnym
 10. „Zajęcia treningu mentalnego z Psychologiem Sportu” dla oddziałów sportowych piłka nożna
 11. Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 7 w Częstochowie na rok szkolny 2019/2020
 12. Procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 13. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego
 14. Koncepcja pracy szkoły 2019-2020
 15. Koncepcja pracy szkoły 2017-2022
 16. Zasady naboru oraz działania oddziałów sportowych
 17. Procedury przydzielania do grup językowych w SP nr 7
 18. Zasady podziału na grupy na wychowaniu fizycznym
 19. Procedury wypadkowe
 20. Warunki i sposoby organizowania krajoznawstwa i turystyki w SP nr 7
 21. Regulaminy
  1. Regulamin wypożyczeń zbiorów biblioteki
  2. Regulamin korzystania z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej
  3. Regulamin dyżurów
  4. Regulamin Klubu Młodego Wolontariusza
  5. Regulamin Rady Pedagogicznej SP nr 7
  6. Regulamin Rady Rodziców SP nr 7
  7. Regulamin Samorządu Uczniowskiego SP nr 7
  8. Regulamin stołówki
  9. Regulamin świetlicy
  10. Regulamin przyznawania nagród
  11. Regulamin „Szkolnych Oskarów” i „Dnia Sukcesu” w SP nr 7 w Częstochowie

Komentarze są wyłączone.