Statut szkoły i załączniki

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7  IM. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE

Dokumenty dołączone do statutu

 1. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów
 2. Zasady wewnątrzszkolnego oceniania, wymagania edukacyjne oraz ocena zachowania uczniów edukacji wczesnoszkolnej oddziały: I – III
 3. Wewnątrzszkolne  Zasady Oceniania na potrzeby nauki zdalnej
 4. Program wychowawczo-profilaktyczny
 5. Misja Szkoły Podstawowej nr 7
 6. Model absolwenta
 7. Procedury “Co może szkoła?”
 8. Treści wychowawczo-profilaktyczne realizowane podczas zajęć edukacyjnych
 9. Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 7 w Częstochowie na rok szkolny 2021/2022
 10. Procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 11. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego
 12. Koncepcja pracy szkoły 2017-2022
 13. Zasady naboru oraz funkcjonowania oddziałów sportowych w SP nr 7
 14. Procedury przydzielania do grup językowych w SP nr 7
 15. Zasady podziału na grupy na wychowaniu fizycznym
 16. Procedury wypadkowe
 17. Warunki i sposoby organizowania krajoznawstwa i turystyki w SP nr 7
 18. Regulaminy
  1. Regulamin biblioteki SP 7. Zasady korzystania z biblioteki w czasie epidemii COVID-19
  2. Regulamin korzystania z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej
  3. Regulamin dyżurów
  4. Plan pracy i regulamin Klubu Młodego oraz Małego Wolontariusza
  5. Regulamin Rady Pedagogicznej SP nr 7
  6. Regulamin Rady Rodziców SP nr 7
  7. Regulamin Samorządu Uczniowskiego SP nr 7
  8. Regulamin stołówki
  9. Regulamin świetlicy
  10. Regulamin przyznawania nagród
  11. Regulamin “Szkolnych Oskarów” i “Dnia Sukcesu” w SP nr 7 w Częstochowie

Komentarze są wyłączone.