Statut szkoły i załączniki

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CZĘSTOCHOWIE

Dokumenty dołączone do statutu

 1. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów
 2. Zasady wewnątrzszkolnego oceniania, wymagania edukacyjne oraz ocena zachowania uczniów edukacji wczesnoszkolnej oddziały: I – III
 3. Program wychowawczo-profilaktyczny
 4. Misja Szkoły Podstawowej nr 7
 5. Model absolwenta
 6. Procedury „Co może szkoła?”
 7. Treści wychowawczo-profilaktyczne realizowane podczas zajęć edukacyjnych
 8. Innowacja pedagogiczna o charakterze programowo – organizacyjnym
 9. „Zajęcia treningu mentalnego z Psychologiem Sportu” dla oddziałów sportowych piłka nożna
 10. Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 7 w Częstochowie na rok szkolny 2018/2019
 11. Procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 12. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego
 13. Koncepcja pracy szkoły 2018-2019
 14. Koncepcja pracy szkoły 2017-2022
 15. Zasady naboru oraz działania oddziałów sportowych
 16. Zasady realizacji projektu edukacyjnego
 17. Zasady wyboru zajęć technicznych
 18. Zasady wyboru zajęć artystycznych
 19. Oferta zajęć muzycznych
 20. Procedury przydzielania do grup językowych w SP nr 7
 21. Procedury przydzielania do grup językowych w oddziałach gimnazjalnych
 22. Zasady podziału na grupy na wychowaniu fizycznym
 23. Procedury wypadkowe
 24. Warunki i sposoby organizowania krajoznawstwa i turystyki w SP nr 7
 25. Regulaminy
  1. Regulamin wypożyczeń zbiorów biblioteki
  2. Regulamin korzystania z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej
  3. Regulamin dyżurów
  4. Regulamin Klubu Młodego Wolontariusza
  5. Regulamin Rady Pedagogicznej SP nr 7
  6. Regulamin Rady Rodziców SP nr 7
  7. Regulamin Samorządu Uczniowskiego SP nr 7
  8. Regulamin stołówki
  9. Regulamin świetlicy
  10. Regulamin przyznawania nagród
  11. Regulamin „Szkolnych Oskarów” i „Dnia Sukcesu” w SP nr 7 w Częstochowie

Komentarze są wyłączone.