Program „Dobry start” – składanie wniosków od 1 lipca

Od 1 lipca można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start”. Program „Dobry Start” to  300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca o piekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wniosek o świadczenie dobry start – podobnie jak wniosek o świadczenie wychowawcze z Programu „Rodzina 500+’- można składać online od 1 lipca przez stronę https://empatia.mpips.gov.pl/ lub przez bankowość elektroniczną oraz od 1 sierpnia także drogą tradycyjną (w formie papierowej). Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Wniosek można złożyć w tych samych instytucjach, co wniosek o 500+, czyli w urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce wyznaczonej w gminie (np. w centrum świadczeń). Wnioski o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej są z kolei przyjmowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Szczegółowe informacje są zamieszczone na stronie internetowej MRPiPS pod adresem:  https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start.

Źródło:  strona internetowa  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/wazne/dobry-start-skladanie-wnioskow-od-1-lipca/

Szkolny konkursu języka niemieckiego ”Diktatprofi”

04 czerwca 2019r. nauczyciele języka niemieckiego zorganizowali w szkole konkurs języka niemieckiego ”Diktatprofi”. Celem konkursu było sprawdzenie stopnia opanowania przez uczniów zasad niemieckiej ortografii oraz umiejętności rozumienia tekstu słuchanego. W konkursie wzięli udział uczniowie klas 3 gimnazjum oraz jedna uczennica z klasy 8b.
Uczestnicy musieli napisać dwa fragmenty tekstów, jednego odczytanego przez nauczyciela, drugiego zaprezentowanego przez lektora niemieckiego na płycie; trzecie zadanie polegało na uzupełnieniu brakujących liter w krótkiej wypowiedzi.

Zwycięzcami konkursu zostali:
1 miejsce Adam Strzelecki kl.3c
2 miejsce Piotr Krzysiński kl.3a
3 miejsce Hanna Skuza kl.3d

   Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszej nauce języka niemieckiego!

 Anna Machura – organizator konkursu

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 czerwca 2019r.dotycząca terminu ogłoszenia wyników egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonych w kwietniu 2019 r.
Uprzejmie informuję, że wyniki egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty, przeprowadzonych w kwietniu i czerwcu 2019 r., zostaną ogłoszone 14 czerwca br. (piątek). Uczniowie otrzymają informacje o wynikach, jakie uzyskali, od dyrektorów szkół, do których uczęszczają. Dyrektorzy otrzymają te wyniki 14 czerwca br.
Egzamin gimnazjalny:
Uczniowie III klasy Gimnazjum będą mogli również sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, w systemach informatycznych prowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne.
https://serwis.oke.jaworzno.pl/
Wyniki będą dostępne w systemach informatycznych 14 czerwca br. od godz. 10:00.Logowanie do każdego z tych serwisów odbywa się za pomocą loginu i hasła, które każdy uczeń otrzyma od dyrektora szkoły 12 czerwca 2019.
Egzamin ósmoklasisty:
Uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej będą mogli sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU (wyniki.edu.pl). Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które każdy uczeń będzie mógł otrzymać od dyrektora szkoły 12 czerwca br. Wyniki będą dostępne w systemie informatycznym 14 czerwca br. od godz. 10:00.Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty zostanie przekazane każdemu uczniowi w dniu zakończenia roku szkolnego(19 czerwca br.) razem ze świadectwem ukończenia szkoły. Wyniki ogólnopolskie zostaną ogłoszone podczas briefingu prasowego 14 czerwca br., w którym udział wezmą Minister Edukacji Narodowej oraz dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Miejsce oraz godzina briefingu zostaną przekazane przedstawicielom mediów najpóźniej 13czerwca br.dr

Zwrot podręczników do biblioteki

Informujemy wszystkich uczniów SP 7 i ich rodziców, że podręczniki szkolne zwracane będą do bibliotekiw dniach 10 – 14 czerwca 2019 wg poniższego harmonogramu:

10.06 (poniedz.) 3 lekcja – kl. IIId p. Trąbczyńska

10.06 (poniedz.) 4 lekcja – kl. IIIe p. Gąszczak

10.06 (poniedz.) 4 lekcja – kl. IIIb  p. Sobolewska

10.06 (poniedz.) 4 lekcja – kl. VIIIa  p. Śpiewak

10.06 (poniedz.) 5 lekcja – kl. IIIa p. Duraj

10.06 (poniedz.) 5 lekcja – kl. Vb  p. Szymańska (wych. P. Tamioła)

10.06 (poniedz.) 6 lekcja – kl. IIIc p. Kosmala

11.06 (wtorek) 3 lekcja – kl. VIa p. Miedzińska

12.06 (środa) 2 lek. – kl. VIIIb p. Jarzębowska (wych. p. Sobieraj)

12.06 (środa) 2 lek. – kl. VIa    p. Stolarz

12.06 (środa) 8 lek. – kl. VIIa  p. Miłkowska(Igr)+p. Machura(IIgr)

13.06 (czwartek) 2 lek. – kl. IVa p. Pala

13.06 (czwartek) 3 lek. – kl. Va  p. Jarzębowska

13.06 (czwartek) 4 lek. – kl. Vc    p. Glanda

13.06 (czwartek) 5 lek. – kl. IVb p. Gąszczak

14.06 (piątek) 2 lek. – kl. Ia p. Paruzel

14.06 (piątek) 3 lek. – kl. Ia p. Knop

Kompletne zestawy podręczników należy zwrócić w wyznaczonych terminach do biblioteki szkolnej.

SKRÓCONY CZAS LEKCJI I PRZERW Z POWODU UPAŁÓW

W związku z wysoką temperaturą w salach lekcyjnych ( 30 stopni) w dniach 12-14.06.2019 zajęcia w Szkole Podstawowej nr 7 w Częstochowie będą odbywały się zgodnie z planem lekcji skróconych (czas lekcji skrócony z 45 minut do 30 minut, przerwy skrócone zgodnie z wykazem).  W tych dniach świetlica szkolna będzie czynna w godzinach 7.00- 16.00.

Dzwonki szkolne – lekcje skrócone

  1. 8.00    –   8.30
  2. 8.35    –   9.05
  3. 9.10   –   9.40
  4. 9.45   –   10.15
  5. 10.30   –   11.00
  6. 11.05   –   11.35
  7. 11.40   –   12.10
  8. 12.20  –   12.50
  9. 12.55   –   13.25
  10. 13.30   –   14.00

W dniach 12-14.06 obiady dla wszystkich korzystających ze stołówki wydawane będą podczas przerw o godz. 10.15, 11.00, 11.35.

Zebranie Rodziców

Serdecznie zapraszam  Rodziców uczniów, którzy od 1 września 2019 roku (rok szkolny 2019/2020) będą uczniami klasy I Szkoły Podstawowej nr 7 w Częstochowie na zebranie, które odbędzie się w dniu 6 czerwca 2019 roku (czwartek ) o godzinie 16.30 w sali 15 (I piętro) w Szkole Podstawowej nr 7 w Częstochowie –ulica Zamenhofa 23

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Częstochowie
Joanna Ziółkowska- Nowak

CENA OBIADÓW ZA MIESIĄC MAJ 2019

20 dni x 4 zł =80

płatne do 5.05.2019r.

WPŁATY ZA OBIADY NALEŻY PRZEKAZAĆ NA KONTO
42 1030 1104 0000 0000 9325 3001
Z DOPISKIEM: IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA, KLASA I MIESIĄC, ZA KTÓRY JEST WPŁATA.