Egzamin gimnazjalny 2019

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019

Prezentacja: Dostosowanie warunków i form przeprowadzania w roku szk. 2018/19 egzaminu ósmoklasisty i gimnazjalnego do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Załączniki cz. 1:

Wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego w innym miejscu niż szkoła

Wniosek rodziców o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub jego części

Wniosek dyrektora szkoły o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego

Deklaracja dotycząca wyboru języka obcego nowożytnego

Deklaracja dotycząca języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego

Informacja o zmianie języka obcego nowożytnego w przypadku laureatów i finalistów

Wniosek o przystąpienie do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym

Wniosek dyrektora szkoły o szczególny sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego

Informacja o sposobie dostosowania warunków i formy egzaminu gimnazjalnego

Powołanie zespołu egzaminacyjnego

Powołanie zastępcy przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego

Oświadczenie o przejęciu obowiązków PZE

Upoważnienie do dostępu do materiałów egzaminacyjnych

Wykaz uczniów w sali egzaminacyjnej

Protokół przebiegu danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w danej sali egzaminacyjnej

Protokół zbiorczy przebiegu egzaminu gimnazjalnego – część 1.

Protokół zbiorczy przebiegu egzaminu gimnazjalnego – część 2.

Protokół zbiorczy przebiegu egzaminu gimnazjalnego – część 3.

Delegacja / upoważnienie dla obserwatora

Arkusz obserwacji przebiegu egzaminu gimnazjalnego

Przerwanie i unieważnienie danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego

Załączniki cz. 2:

Informacja o zamiarze unieważnienia danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu przez dyrektora OKE

Wniosek o wgląd do dokumentacji stanowiącej podstawę unieważnienia danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego i złożenie wyjaśnień

Zastrzeżenia do rozstrzygnięcia dyrektora OKE w zakresie unieważnienia danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego

Zastrzeżenia do dyrektora OKE w przypadku naruszenia przepisów przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego

Informacja o wyniku rozstrzygnięcia dotyczącego zastrzeżeń co do przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego

Zastrzeżenia do rozstrzygnięcia dyrektora OKE dot. naruszenia przepisów przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego

Unieważnienie danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego przez dyrektora OKE w związku z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu

Unieważnienie danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego przez dyrektora CKE w związku z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu

Unieważnienie danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego przez dyrektora OKE z powodu zaginięcia / zniszczenia pracy egzaminacyjnej

Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej z egzaminu gimnazjalnego

Wniosek o weryfikację sumy punktów w pracy egzaminacyjnej egzaminu gimnazjalnego

Komentarze są wyłączone.