Egzamin ósmoklasisty

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019

Prezentacja: Dostosowanie warunków i form przeprowadzania w roku szk. 2018/19 egzaminu ósmoklasisty i gimnazjalnego do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Załączniki cz.1:

Wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty w innym miejscu niż szkoła

Wniosek rodziców o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty

Wniosek dyrektora szkoły o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty

Deklaracja dotycząca wyboru języka obcego nowożytnego

Deklaracja dotycząca języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego

Informacja o zmianie języka obcego nowożytnego w przypadku laureatów i finalistów

Informacja o sposobie dostosowania warunków i formy egzaminu ósmoklasisty

Powołanie zespołu egzaminacyjnego

Powołanie zastępcy przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego

Oświadczenie o przejęciu obowiązków PZE

Upoważnienie do dostępu do materiałów egzaminacyjnych

Wykaz uczniów w danej sali egzaminacyjnej

Protokół przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w danej sali egzaminacyjnej

Protokół zbiorczy przebiegu egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego

Protokół zbiorczy przebiegu egzaminu ósmoklasisty z matematyki

Protokół zbiorczy przebiegu egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego

Delegacja / upoważnienie dla obserwatora

Instrukcja dla obserwatora przebiegu egzaminu ósmoklasisty

Arkusz obserwacji przebiegu egzaminu ósmoklasisty

Przerwanie i unieważnienie egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu

 

Załączniki cz 2:

Informacja o zamiarze unieważnienia przez dyrektora OKE egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu

Wniosek o wgląd do dokumentacji stanowiącej podstawę unieważnienia egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu i złożenie wyjaśnień

Zgłoszenie zastrzeżeń do rozstrzygnięcia dyrektora OKE w zakresie unieważnienia egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu

Zastrzeżenia do dyrektora OKE w przypadku naruszenia przepisów przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

Informacja o wyniku rozstrzygnięcia dotyczącego zastrzeżeń w zakresie naruszenia przepisów dot. przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

Zgłoszenie zastrzeżeń do rozstrzygnięcia dyrektora OKE dot. naruszenia przepisów przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

Unieważnienie egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu przez dyrektora OKE w związku z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu

Unieważnienie egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu przez dyrektora CKE w związku z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu

Unieważnienie egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu przez dyrektora OKE z powodu zaginięcia / zniszczenia pracy egzaminacyjnej

Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej z egzaminu ósmoklasisty

Wniosek o weryfikację sumy punktów w pracy egzaminacyjnej egzaminu ósmoklasisty

 

Komentarze są wyłączone.